De omschrijving van de betekenis van de Veteraan:

De gewezen Militiar of gewezen dienstplichtige van de Nederlandse strijdmacht,dan wel van het Koninklijk Nederlands Indisch-leger.Alsmede diegene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel,die het koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogs omstandgheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van onze Minister is aangewezen.

In Nederland is sinds 1990 formeel een veteraan een voormalige militair of een voormalig gemilitariseerde burger met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties.

Een oorlogsveteraan of oud-strijder is iemand die als soldaat voor zijn land heeft gediend in oorlogssituaties.
Oud-strijders krijgen vaak in eigen land speciale erkenning .

Verschillende landen kenden eretekens voor veteranen; plechtigheden worden gehouden; eretekens opgericht en na overlijden krijgen oorlogsveteranen vaak ereplaatsen op begraafplaatsen.


 Aangenomen maar nog niet ingegaan is de Wet van 11 februari 2012 tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet).
Vaak wordt – uitgaande van de formele in de Nederlandse wet verankerde definitie ten onrechte – de term ook gebruikt voor alle ex-militairen (dienstplichtig of beroeps)

De Veteranenwet en het Veteranenbesluit

De jarenlange inspanningen van het Veteranen Platform en de aangesloten veteranenorganisaties om maatschappelijke waardering en erkenning vanuit de maatschappij en de Nederlandse overheid te krijgen zijn niet tevergeefs.
Met de vaststelling van de Veteranenwet van 11 februari 2012 is de bijzondere positie van veteranen wettelijk vastgelegd. Deze wet regelt de bijzondere zorgplicht van de Nederlandse overheid voor haar veteranen.
De wet is tot stand gekomen vanuit een initiatief uit de Tweede Kamer en het wetsvoorstel kreeg bij de behandeling in de Tweede Kamer op 27 oktober 2011 de steun van alle Kamerfracties, een unicum in de parlementaire geschiedenis.
Minstens zo belangrijk zijn de uitvoeringsbepalingen van de Veteranenwet, die zijn vastgelegd in het Veteranenbesluit van 19 juni 2014.
Het jubileumjaar van het Veteranen Platform kon niet beter worden onderstreept.
De Veteranenwet en het Veteranenbesluit geven een wettelijke basis voor het uitvoeren van het veteranenbeleid dat in de loop der jaren al tot stand is gekomen.
Met de wet krijgen ook actief dienende militairen die op uitzending zijn geweest de veteranenstatus en dus de recht op (na)zorg, erkenning en waardering.
De wet heeft er ook voor gezorgd dat er vanaf 11 juni 2014 één Veteranenloket is, waar alle veteranen met vragen terecht kunnen.
Verder kunnen veteranen met klachten voortaan terecht bij een nationale veteranenombudsman, die is ondergebracht bij de Nationale Ombudsman.

Belangrijke data aangaande Veteranen :

4 Mei Algemene Dodenherdenking 2de Wereld oorlog
5 Mei Bevrijdingsdag.
6 Juni Herdenking D-Day ( Normandie Frankrijk)

Zaterdag voor de landelijke Veteranendag is de veteranen dag  Beuningen
De landelijke veteranendag Den haag
11 november Popy Day Gemenebest Landen 1ste Wereld oorlog